Polityka prywatności MICOM

 

 

 Polityka prywatności  w firmie Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski

 

§ 1.

 

Niniejszy dokument określa zasady postępowania z danymi osobowymi i innymi danymi w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez firmęZakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski,  ul. Główna 24A, 18-100 Łapy

 

 § 2.

 

Definicje:

a. Administrator:Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski ul. Główna 24A, 18-100 Łapy

b. Kontakt: ado@micom.pl

c. Strony - Administrator i Kontrahent.

d. Kontrahent - osoba fizyczna, która poprzez podanie swoich danych osobowych w formularzu kontaktowym, lub podczas zawierania umowy handlowej zwiazanej z zakupem towaru ( usług)  lub kontaktuje się z Administratorem w celu zawarcia umowy lub pozyskania informacji na temat oferowanych przez Administratora produktów, w tym poprzez korzystanie z Formularza kontaktowego.

e. Formularz kontaktowy – usługa umożliwiająca podanie przez Kontrahenta danych osobowych Administratorowi, w celu kierowania po adresem Kontrahenta za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, informacji handlowych na temat produktów i usług firmy MICOM

 

§ 3.

 

1. Administrator jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w odniesieniu do danych osobowych gromadzonych w firmie:Zakład Techniki Komputerowej MICOM Mirosław Roszkowski, ul. Główna 24A, 18-100 Łapy

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@micom.pl

3. Kontrahent ma prawo do:  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,  ewentualnie do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

5. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu RODO, z wyjątkiem przypadków, gdy obowiązek taki ciąży na Administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

§ 4.


1. Do korzystania z Formularza kontaktowego konieczne jest podanie przez Kontrahenta swoich danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego.

2. Administrator  przetwarza dane osobowe gromadzone za pomocą formularza kontaktowego w celu marketingowym.

3. Dane osobowe podane za pomocą formularza, przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Kontahenta zgody. Jej udzielenie jest dobrowolne lecz konieczne do korzystania z Formularza kontaktowego oraz otrzymywania informacji handlowych. Kontrahent uprawniony jest również do wycofania udzielonej zgody w każdym czasie.

 

§ 5.

1.      Administrator przetwarza dane osobowe Kontrahenta z poszanowaniem wszystkich wymogów prawnych i technicznych nałożonych na niego przez aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące Ochrony Oanych Osobowych. ( tzw.RODO)

 

§ 6.

1.   Kontrahent może zawsze skontaktować się z Administratorem w celu uzyskania informacji na  temat sposobu, w jaki Administrator przetwarza lub zamierza przetwarzać jego dane osobowe.

2.   Kontakt z Administratorem Danych Osobowych: ado@micom.pl